Vorwahlen von Saudi-Arabien

Abda 00 966 7
Arar 00 966 4
Damman 00 966 3
Dharan 00 966 3
Hail 00 966 4
Jeddah 00 966 2
Jizan 00 966 7
Jubail 00 966 3
Madinah 00 966 4
Makkah 00 966 2
Najran 00 966 7
Qassim 00 966 4
Riyadh 00 966 1
Tabuk 00 966 4
Taif 00 966 2