Vorwahlen von Iran

Abadan 00 98 631
Ahwaz 00 98 61
Bakhtaran 00 98 431
Bandar-e-Abbas 00 98 761
Bandar-e-Bushehr 00 98 711
Behbahn 00 98 671
Birdjand 00 98 561
Borujerd 00 98 6621
Dezfoul 00 98 641
Ghom 00 98 251
Hamadan 00 98 261
Isfahan 00 98 31
Kashan 00 98 361
Kerman 00 98 341
Khorramshahr 00 98 6324
Mashad 00 98 51
Rasht 00 98 231
Sabzevar 00 98 5221
Shiraz 00 98 71
Tabriz 00 98 41
Teheran 00 98 21
Yazd 00 98 351